У Києві попрощалися з акторкою Мариною Поплавською, яка загинула у ДТП

Ïðîùàíèå ñ àêòðèñîé "Äèçåëü Øîó" Ìàðèíîé Ïîïëàâñêîé, êîòîðàÿ ïîãèáëà â ÄÒÏ, â Êèåâå, 21 îêòÿáðÿ 2018 ã.  ýòîò äåíü â Êèåâå â ÌÖÊÈ (Æîâòíåâèé ïàëàö) ïðîøëà öåðåìîíèÿ ïðîùàíèÿ ñ àêòðèñîé þìîðèñòè÷åñêîãî ïðîåêòà "Äèçåëü Øîó" Ìàðèíîé Ïîïëàâñêîé. Àêòðèñà ïîãèáëà â ÄÒÏ íà òðàññå Êèåâ-×îï 20 îêòÿáðÿ. Àâàðèÿ ïðîèçîøëà ïîä Êèåâîì âîçëå ñåëà Ìèëà. Àâòîáóñ ñ àêòåðàìè "Äèçåëü Øîó" ñòîëêíóëñÿ ñ ãðóçîâûì àâòîìîáèëåì.  ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïîãèáëà Ìàðèíà Ïîïëàâñêàÿ, íåñêîëüêî àêòåðîâ ïîëó÷èëè òðàâìû. Ôîòî Ñîêîëîâñêàÿ Èííà / ÓÍÈÀÍ
0 681

У неділю, 21 жовтня, в Києві у “Жовтневому палаці” прощалися з актрисою “Дизель шоу” Мариною Поплавською, яка загинула в аварії.

Про це передає Главред

На церемонії прощання, зокрема, були колеги загиблої за проектом – Вікторія Булітко і Євген Сморигін.

Також прийшли попрощатися із загиблою актор Віктор Андрієнко та артисти, ведучі Руслана Писанка, Сергій Сівохо, Максим Неліпа.

У палаці утворилася черга з бажаючих покласти квіти, жінки проливали багато сліз, пише “КП в Україні”. “Попрощатися з Поплавською прийшли в основному шанувальники її творчості, від підлітків, до літніх людей”, – зазначило видання.


Раніше в поліції повідомили, що 20 жовтня о 5:55 біля села Мила Київської області зіткнулися автобус і вантажний автомобіль, загинула жінка, а ще чотири людини – постраждали.

Пізніше з’явилася інформація, що в ДТП загинула Марина Поплавська, а ще двоє акторів “Дизель шоу” – потрапили до лікарні. Загиблу поховають 22 жовтня в Житомирі на Корбутовському кладовищі.

Comments
Завантаження...