Верховна Рада звільнила голову Фонду держмайна Сенниченка

Òàáëè÷êà âîçëå çäàíèÿ Ôîíäà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Óêðàèíû, â Êèåâå, â ïîíåäåëüíèê, 13 ôåâðàëÿ 2012 ã.  ýòîò äåíü ÔÃÈÓ ïðèçíàë ÎÎÎ "Ëóãàíñêîå ýíåðãåòè÷åñêîå îáúåäèíåíèå" (ËÝÎ) ïîáåäèòåëåì ïðèâàòèçàöèîííîãî êîíêóðñà ïî ïðîäàæå 50% ãîñïàêåòà àêöèé ÏÀÎ "Âèííèöàîáëýíåðãî". Ðåàëèçàöèîííàÿ öåíà ãîñïàêåòà 50% "Âèííèöàîáëýíåðãî" ñîñòàâèëà 176 ìëí. 200 òûñ. ãðí.  õîäå ñîñòîÿâøèõñÿ 13 ôåâðàëÿ àóêöèîííûõ òîðãîâ ìåæäó äâóìÿ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ïî ïðîäàæå ãîñïàêåòà "Âèííèöàîáëýíåðãî" - ÎÎÎ "Ëóãàíñêîå ýíåðãåòè÷åñêîå îáúåäèíåíèå" (ËÝÎ) è VS Energy International Ukraine - áûëî ïðîâåäåíî 5-è øàãîâîå ïîâûøåíèå öåíû ñ ðàçìåðîì îäíîãî øàãà â 1 ìëí. 680 òûñ. ãðí., â ðåçóëüòàòå ÷åãî "Ëóãàíñêîå ýíåðãåòè÷åñêîå îáúåäèíåíèå" ïðåäëîæèëî çà 50% "Âèííèöàîáëýíåðãî" íàèâûñøóþ öåíó â 176 ìëí. 200 ãðí., ÷òî íà 8 ìëí. 550 òûñ. ãðí. áîëüøå åãî íà÷àëüíîé öåíû (167 ìëí. 650 òûñ. ãðí. – ÓÍÈÀÍ). Äî ýòîãî ÔÃÈÓ áûëè ðàñêðûòû öåíîâûå ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ËÝÎ ïðåäëîæèëà çà 50% "Âèííèöàîáëýíåðãî" 167 ìëí. 750 òûñ. ãðí., VS Energy International Ukraine ïðåäëîæèë çà ïðèâàòèçèðóåìûé ïàêåò 167 ìëí. 800 òûñ. ãðí. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü ãîñóäàðñòâåííîãî ïàêåòà àêöèé "Âèííèöàîáëýíåðãî" ñîñòàâëÿëà 167 ìëí. 650 òûñ. ãðí. Òàêæå â ýòîò äåíü ÔÃÈÓ ïðèçíàë ÎÎÎ «Ýíåðãåòè÷åñêàÿ Óêðàèíà Ò» ïîáåäèòåëåì ïðèâàòèçàöèîííîãî êîíêóðñà ïî ïðîäàæå 50% ãîñïàêåòà àêöèé ÏÀÎ "Çàêàðïàòüåîáëýíåðãî". Ðåàëèçàöèîííàÿ öåíà ãîñïàêåòà 50% "Çàêàðïàòüåîáëýíåðãî" ñîñòàâèëà 140 ìëí. 700 òûñ. ãðí.  õîäå ñîñòîÿâøèõñÿ 13 ôåâðàëÿ àóêöèîííûõ òîðãîâ ìåæäó äâóìÿ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ïî ïðîäàæå ãîñïàêåòà "Çàêàðïàòüåîáëýíåðãî" - ÎÎÎ «Ëóãàíñêîå ýíåðãåòè÷åñêîå îáúåäèíåíèå» (ËÝÎ) è ÎÎÎ «Ýíåðãåòè÷åñêàÿ Óêðàèíà Ò» - áûëî ïðîâåäåíî 4-õ øàãîâîå ïîâûøåíèå öåíû ñ ðàçìåðîì îäíîãî øàãà â 1 ìëí. 400 òûñ. ãðí., â ðåçóëüòàòå ÷åãî «Ýíåðãåòè÷åñêàÿ Óêðàèíà Ò» ïðåäëîæèëî çà 50% "Çàêàðïàòüåîáëýíåðãî" íàèâûñøóþ öåíó â 140 ìëí. 700 òûñ. ãðí., ÷òî íà 5 ìëí. 700 òûñ. ãðí. áîëüøå åãî íà÷àëüíîé öåíû (135 ìëí. ãðí. – ÓÍÈÀÍ). Äî ýòîãî ÔÃÈÓ áûëè ðàñêðûòû öåíîâûå ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ËÝÎ ïðåäëîæèëà çà 50% "Çàêàðïàòüåîáëýíåðãî" 135 ìëí. ãðí., «Ýíåðãåòè÷åñêàÿ Óêðàèíà Ò» ïðåäëîæèë çà ïðèâàòèçèðóåìûé ïàêåò 135 ìëí. 100 òûñ. ãðí. Ñ 25 íîÿáðÿ 2011 ã. ÔÃÈÓ ïðîäàë àêöèè îêîëî 25% îáëýíåðãî Óêðàèíû. Ôîòî Âëàäèìèðà Ãîíòàðà / ÓÍÈÀÍ
0 125

Верховна Рада з другої спроби звільнила очільника Фонду державного майна Дмитра Сенниченка. За звільнення Сенниченка проголосували 318 депутатів.

Про це відомо з засідання Парламенту, пише Український капітал

Попередня спроба Парламенту розглянути звільнення голови Фонду держмайна, яка відбулася 27 січня, не вдалася. Причиною став брак голосів. Але три депутати заявили про несправність кнопок для голосування, а саме стільки голосів не вистачило для відставки.

Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади в листопаді 2021 року. Як вважають, причиною стало невдоволення деяких політиків результатами приватизації київського заводу «Більшовик».

Comments
Завантаження...
ukУкраїнська